Asiakirjajulkisuuskuvaus

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiakirjajulkisuuskuvaus

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (tiedonhallintalaki 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö, jonka tulee ylläpitää tiedonhallintalain  28 §:n mukaista kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tietojen avulla tiedon pyytäjät voivat yksilöidä pyyntönsä paremmin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa  edellytetyllä tavalla.

Ratkaisutoiminnan tietovaranto, tietoaineistot ja tietojärjestelmät

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapuneiden asioiden käsittelyssä muodostuu ratkaisutoiminnan tietovaranto, joka koostuu käsiteltävien asioiden tietoaineistoista. Näitä käsitellään eri tietojärjestelmien avulla.

Ratkaisutoiminnan tietovaranto sisältää asian käsittelyn edellyttämät tiedot, kuten asian yksilöintitiedot, asiankäsittelyprosessin yksilöintitieto, asian käsittelyn asianosaiset, asiassa suoritetut välitoimet, asiaan liittyvät asiakirjat sekä asian ratkaisu. Tietovarannon sisältämät tiedot rekisteröidään asiarekisteriin.

Tietopyynnön tekeminen

Asian tiedot ja asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti asianosaisjulkisia. Asian käsittelyyn liittyvät esittelymuistio ja jäsenten kannanotot eivät ole asianosaisjulkisia.

Asianosaista pyydetään lähettämään tietojen pyytämistä koskeva yksilöity pyyntö:

sähköpostitse osoitteella kirjaamo@telk.fi

tai

postitse osoitteella Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, PL 28, 00521 Helsinki.

Tietoaineistojen tietoryhmät ja hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Ratkaisutoimintaan liittyviä tietoryhmiä ovat osapuolten yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, y-tunnus), valitusasian asianumero, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen anto- ja postituspäivä ja asiakirjojen sisältämät tiedot (esimerkiksi asiakirjan tyyppi ja lautakuntaan saapumispäivä).

Tietopyynnön yhteydessä on suositeltavaa ilmoittaa asian tai asiakirjojen mahdollisimman tarkat tiedot, kuten tunnistetieto, päiväys ja pyydettävien asiakirjojen tyyppi tai nimike, jos ne ovat tiedossa. Tämä edesauttaa pyydetyn asiakirjan yksilöintiä, tietopyynnön käsittelyä ja tietojen luovuttamista.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimen teknisen rajapinnan avulla.