Työjärjestys

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (Telk-laki) (677/2005) 11 §:n nojalla työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on täysistunnossaan 2.4.2019 vahvistanut itselleen seuraavan työjärjestyksen.

1 luku

TOIMIELIMET

1 § Täysistunto (Telk-laki 11 § ja 16 §)

Täysistunnon puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen määräämä puheenjohtaja.

Tilinpäätöstä vahvistettaessa ja vastuuvapautta myönnettäessä täysistunnon puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan virkaiältään vanhin hallintojaostoon kuulumaton jäsen.

Täysistunnossa hallinto- ja talousasiat esittelee puheenjohtaja tai hänen erikseen määräämä toimihenkilö ja muutoksenhakuasiat esittelijä.

2 § Hallintojaosto (Telk-laki 14 §)

1) käsittelee hallintoasiat, elleivät ne kuulu täysistunnon, puheenjohtajan tai muiden hallintoasioista vastaavien toimihenkilöiden tehtäväksi;

2) päättää talousarviosta, määrittää oikeushallintomaksut, hyväksyy tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen;

3) vahvistaa jaostojen kokoonpanot;

4) päättää jäsenille varatusta tarkastusajasta;

5) nimittää tarvittaessa työnantajapuolen edustajan työehtosopimusneuvotteluihin;

6) päättää puheenjohtajan työsuhteen ehdoista;

7) palkkaa ja irtisanoo päälliköt sekä hyväksyy heidän työsuhteidensa ehdot, ja lisäksi päättää heidän sivutoimiluvistaan;

8) valmistelee täysistunnossa käsiteltävät hallinto- ja talousasiat;

9) päättää lautakunnassa sovellettavista jäsenten palkkioperusteista ja maksuajankohdasta sekä seuraa niiden toteutumista;

10) päättää puheenjohtajan palkattomat vapaat sekä päälliköiden yli kuukauden pituiset palkattomat vapaat.

Hallintojaoston puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen määräämä varapuheenjohtaja.

Hallintojaostossa toimii esittelijänä puheenjohtajan siihen erikseen määräämä toimihenkilö.

3 § Vahvennettu jaosto (Telk-laki 10 §)

Vahvennetun jaoston puheenjohtajana toimii puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja.

Vahvennetussa jaostossa esittelijänä toimii valitus- ja hakemusasian jaostossa esitellyt esittelijä. Puheenjohtaja voi määrätä esittelijäksi hänen sijastaan toisen esittelijän.

4 § Jaosto (Telk-laki 8 §)

Jaostojen istunnot on järjestettävä tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon ottaen ratkaistavana olevien asioiden määrä.

Jaoston istunto voidaan järjestää sähköisenä verkkokokouksena, jossa vaaditut jäsenet ja esittelijä ovat samanaikaisesti kokouksessa läsnä.

Kesätauko pyritään pitämään heinäkuun aikana.

5 § Puheenjohtaja

1) johtaa ja valvoo muutoksenhakulautakunnan toimintaa;

2) yleisesti valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa;

3) vastaa muutoksenhakulautakunnan rahavarojen hoidosta sekä talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta;

4) vastaa menojen asianmukaisesta hyväksymisestä;

5) allekirjoittaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työehtosopimuksen.

6) palkkaa ja irtisanoo muutoksenhakulautakunnan toimihenkilöt päälliköitä lukuun ottamatta sekä päättää heidän työsuhteidensa ehdoista;

7) päättää päälliköiden enintään kuukauden pituisista palkattomista vapaista;

8) päättää toimihenkilöiden palkattomista vapaista siltä osin, kun niiden myöntö ei kuulu esimiehen toimenkuvaan;

9) myöntää lakisääteiset perhevapaat;

10) pitää osaltaan kehitys- ja palkkakeskustelut;

11) johtaa ja kehittää lautakunnan viestintää;

12) allekirjoittaa muutoksenhakulautakunnan lausunnot yhdessä asian valmistelleen toimihenkilön kanssa;

13) päättää muutoksenhakulautakunnan suoritteista, kuten kopiointi- ja työkustannuksista, perittävät maksut;

14) päättää muutoksenhakulautakunnan vuokrasopimuksen ehdoista

Puheenjohtajan apuna toimii johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi esimiehet ja taloudesta vastaavat toimihenkilöt.

6 § Puheenjohtajan tilapäinen sijaistaminen

Puheenjohtajan sijaisena toimii virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja tai hallintojaoston erikseen siihen määräämä varapuheenjohtaja.

Hallintojaosto voi määrätä muutoksenhakulautakunnan toimihenkilön hoitamaan puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluvia hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä sekä hyväksymään laskut ilman ylärajaa siksi ajaksi, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään tai kun lautakunnalla ei ole puheenjohtajaa.

7 § Varapuheenjohtaja

1) valvoo jaostonsa osalta oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta;

2) ilmoittaa puheenjohtajalle muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoimintaa, hallintoa ja kehittämistä koskevista seikoista;

3) toimii hallintojaoston erillisestä määräyksestä päätoimisen puheenjohtajan sijaisena täysistunnossa ja hallintojaostossa sekä lausunnon kirjoittajana ja taloudesta vastaavana tämän estyneenä ollessa;

4) hoitaa täysistunnon tai hallintojaoston erikseen antamat muut tehtävät.

8 § Nimenkirjoitusoikeus

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai henkilö, jonka hallintojaosto on siihen määrännyt.

2 luku

ASIOIDEN KÄSITTELY

9 § Istuntojen ja kokouksien koolle kutsuminen sekä niiden siirtäminen ja peruuttaminen

Muutoksenhakulautakunnan jaosto kokoontuu istuntojärjestyksen mukaisesti.

Muutoksenhakulautakunnan täysistunto, vahvennettu jaosto ja hallintojaosto kokoontuvat erillisen kutsun perusteella.

Jaoston puheenjohtaja päättää istuntojärjestykseen merkityn istunnon siirtämisestä tai peruuttamisesta perustellusta syystä. Kokousasioista vastaava päällikkö voi jaoston puheenjohtajan suostumuksella päättää istunnon siirtämisestä tai peruuttamisesta.

10 § Diaariointi

Muutoksenhakulautakuntaan saapuneista valituksista ja hakemuksista pidetään diaaria.

Hallintoasioista pidetään erikseen diaaria.

11 § Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat on pääsääntöisesti käsiteltävä niiden lautakuntaan vireilletulojärjestyksessä.

Erityisestä syystä käsittelyjärjestyksestä voidaan poiketa. Asian kiireellisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon käsiteltävän asian laatu ja asianosaisten yhdenvertainen kohtelu. Käsittelyjärjestyksestä poikkeamisesta päättää puheenjohtaja tai päällikkö.

12 § Asioiden valmistelu ja esittely

Valmistelija laatii käsittelymuistion. Esittelijä laatii esittelymuistion ratkaisuehdotuksineen ja päätösluonnoksen. Esittelijä vastaa mainittujen asiakirjojen, myös käsittelymuistion, asiakirjoihin perustuvasta oikeellisuudesta.

Asiat jaetaan pääsääntöisesti koneellisesti valmistelijoille ja esittelijöille. Esimies voi tarvittaessa perustellusta syystä siirtää asian valmistelijalta tai esittelijältä toiselle.

Valmistelijan ja esittelijän on tarkastettava, onko asia kiireellinen ja onko täytäntöönpanon kieltämiseen tai keskeyttämiseen aihetta.

Puheenjohtaja tai esimies voi päättää valmistelu- tai esitysvaiheessa sellaisen lisäselvityksen hankkimisesta, josta aiheutuu lisäkustannuksia.

13 § Asiakirjojen tarkastus

Asiakirjat on annettava hyvissä ajoin ennen istuntoa tarkastettavaksi asian käsittelyyn osallistuville jäsenille.

Lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä asioissa lääkärijäsen tarkastaa asiat ensimmäisenä. Viimeisenä asiakirjat tarkastaa jaoston puheenjohtaja.

Jäsenen tulee tarkastettuaan asiakirjat tehdä tarkastusmerkintä.

Mikäli jäsen ei ole tehnyt tarkastusmerkintöjä määrätyn tarkastusajan päättymiseen mennessä, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Erityistilanteessa jäsen voi muutoksenhakulautakunnan toimiston kanssa sopien poiketa tästä.

Jos muutoksenhakulautakunnan jäsen on estynyt tarkastamasta asiakirjoja tai saapumasta istuntoon, on hänen heti esteen ilmaannuttua ilmoitettava siitä muutoksenhakulautakunnan toimistoon.

Jaosto voi päättää, että tosiseikastoltaan ja ratkaisultaan selvä asia tarkastetaan vasta jaoston istunnossa. Tällöinkin jaoston puheenjohtaja tai jäsen voi pyytää asian käsittelyn lykkäämistä asiakirjoihin tutustumista varten.

14 § Asian ratkaiseminen

Jos jaoston jäsenet ovat ratkaisusta yksimielisiä, tulee muutoksenhakulautakunnan ratkaisusta sen sisältöinen.

Jos asiasta neuvoteltaessa on esitetty eri mielipiteitä asian ratkaisusta, toimitetaan äänestys, jossa jokainen jäsen puheenjohtajan osoittamassa järjestyksessä lausuu mielipiteensä. Lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä asioissa tulee kuitenkin lääkärijäsenen ensiksi lausua mielipiteensä. Äänestyksestä noudatetaan mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) on säädetty.

Jos puheenjohtaja tai muu jäsen ei ole yhtynyt päätökseen, on hänen eriävä mielipiteensä merkittävä asiakirjoihin. Jos esittelijä jättää eriävän mielipiteensä, tulee se ilmoittaa jaoston istunnossa.

15 § Suullinen käsittely (TELK-laki 12 §)

Suullisesta käsittelystä on voimassa, mitä säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:ssä ja hallintolainkäyttölaissa.

Suullisen käsittelyn toimittamisesta päättää asiaa käsittelevä jaosto. Ellei erityisistä syistä muuta johdu, muutoksenhakuasia ratkaistaan samassa jaoston kokoonpanossa kuin suullinen käsittely on toimitettu.

16 § Pöytäkirjat

Muutoksenhakulautakunnan hallintoasioita käsittelevästä täysistunnosta ja hallintojaoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1) istunnon tai kokouksen päivämäärä, aika, järjestysnumero sekä paikka;

2) saapuvilla olleet jäsenet;

3) käsitellyt asiat, merkintä tehdyistä päätöksistä ja suoritetuista äänestyksistä;

4) esteellisyydet sekä

5) muut tarpeelliset seikat.

Pöytäkirjan allekirjoittaa istunnon tai kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä tai sihteeri.

17 § Muutoksenhakulautakunnan päätös ja tiedoksi antaminen

Muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja eriävät mielipiteet allekirjoittaa asian esittelijä.

Päätöksen tarkastaa puheenjohtaja tai hänen määräämänsä toimihenkilö. Tarkastaja korjaa päätöksestä kirjoitusvirheet ja valvoo päätösten yhdenmukaisuutta.

Päätöksen tarkastajalla on yhdenmukaisen ratkaisukäytännön turvaamiseksi oikeus määrätä asia uudelleen jaostolle harkittavaksi. Jaosto tekee ratkaisunsa aina itsenäisesti.

Muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi asianosaisille sen jälkeen, kun päätös on asianmukaisesti tarkastettu.

18 § Arkistointi

Muutoksenhakulautakunnan pöytäkirjat, suullisten käsittelyiden tallenteet, päätösten tallekappaleet sekä käsittely- ja esittelymuistiot arkistoidaan muutoksenhakulautakunnassa arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Muutoksenhakulautakunta arkistoi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisia ratkaisuja koskevat asiakirjat, ulosoton keskeytystä ja täytäntöönpanon keskeytystä koskevien ratkaisujen asiakirjat sekä palkansaajan työeläkevakuutusmaksua koskevien ratkaisujen asiakirjat.

3 luku

HENKILÖSTÖ

19 § Työehtosopimus (TES)

Toimihenkilöiden työsuhteiden keskeisistä ehdoista sovitaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan omassa työehtosopimuksessa.

20 § Toimihenkilöt ja heidän toimenkuvansa

Muutoksenhakulautakunnassa on tarpeellinen määrä toimihenkilöitä. Toimihenkilöt voivat toimia esimerkiksi päällikköinä, esimiehinä, esittelijöinä, valmistelijoina tai toimistosihteereinä.

Toimihenkilöiden toimenkuvista on tarkemmat määräykset työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman liitteenä. Toimenkuvat kartoitetaan vastaamaan kulloistakin tilaa kehityskeskusteluissa, joissa määritellään jokaisen toimihenkilön toimenkuva yksityiskohtaisemmin. Puheenjohtaja vahvistaa toimihenkilöiden toimenkuvat.

4 luku

TALOUS

21 § Talousarvion laatiminen ja oikeushallintomaksu

Talousarvio on laadittava ja oikeushallintomaksut on määritettävä riittävän hyvissä ajoin, jotta Finanssivalvonta voi vahvistaa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n mukaisesti seuraavan vuoden oikeushallintomaksun.

22 § Hankinnat

Yli 15 000 euron hankinnoista päättää puheenjohtaja talousarvion puitteissa. Puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa toimihenkilöt päättävät hankinnoista 15 000 euroon asti. Alle 2 000 euron hankinnoista voi päättää myös toimihenkilö, kenelle toimenkuvan mukainen kyseinen hankintavastuu kuuluu.

23 § Menojen hyväksyminen

Puheenjohtaja hyväksyy laskut ilman määrällistä ylärajaa. Puheenjohtajan valtuuttamat toimihenkilöt hyväksyvät laskut 15 000 euron määrään saakka.

Puheenjohtaja voi määrätä sijaansa toimihenkilön hyväksymään yli 15 000 euron määräiset toistuvat ja säännölliset maksut, kuten esimerkiksi toimitilojen kuukausivuokrat tai tietohallintomaksut.

24 § Tilinkäyttöoikeudet

Puheenjohtajalla ja hänen määräämillään toimihenkilöillä on muutoksenhakulautakunnan tileille käyttöoikeudet.

5 luku

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

25 § Työjärjestyksen soveltamisohjeet

Puheenjohtaja antaa tarvittaessa määräyksiä tämän työjärjestyksen soveltamisesta ja ohjeita työssä noudatettavista menettelytavoista.

26 § Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 3.4.2019.