Suullinen käsittely

Oikeudenkäynti lautakunnassa on lähtökohtaisesti kirjallista. Lautakunnan on järjestettävä suullinen käsittely, jos lautakunta pitää sitä tarpeellisena tai yksityinen asianosainen sitä vaatii. Suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä.

Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muita selvityksiä. Se on lähinnä asiakirjoihin perustuvaa käsittelyä täydentävä selvityskeino, joten sitä voidaan rajoittaa niin, että se koskee esimerkiksi ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottamista.

Lautakunta voi asianosaisen vaatimuksesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos:

  • asian ratkaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on jo saatu riittävä selvitys, jonka perusteella asia voidaan ratkaista ilman, että lautakunnalle jää varteenotettavaa epäilystä tosiseikoista;
  • tosiseikat voidaan selvittää muulla tavoin;
  • suullinen käsittely on jo järjestetty samassa asiassa; tai
  • suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten ilmeisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artikla periaatteessa turvaa asianosaiselle oikeuden suulliseen käsittelyyn, mikäli se ei erityisestä syystä ole tarpeetonta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut tuomioissaan kantaa niihin perusteisiin, joilla oikeudenkäynnin suullisuudesta voidaan poiketa. Se on useissa sosiaaliturvaetuutta koskevissa tuomioissaan katsonut, ettei kansallisen tuomioistuimen ole tarvinnut järjestää asianosaisen pyynnöstä huolimatta suullista käsittelyä, koska asia on voitu ratkaista kirjallisten asiantuntijalausuntojen ja muun kirjallisen aineiston pohjalta. Edellä mainitut ratkaisut ovat koskeneet sosiaaliturvaan kuuluvaa etuutta, jota koskeva todistelu on koostunut tuomioistuimelle toimitetuista kirjallisista lääkärinlausunnoista.

Linkki Finlexin sivulle EYTI:n päätökseen: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/eurooppa/feit/2006/20062836

Vakuutusoikeuden ratkaisukäytännössä suullisen käsittelyn toimittamista on pidetty ilmeisen tarpeettomana esimerkiksi hoitavan lääkärin kuulemiseksi todistajan sairauksista, jos asiakirjoissa on jo käytössä asianmukainen ja asian ratkaisun kannalta riittävän kattava lääketieteellinen kirjallinen selvitys, mukaan lukien hoitavan lääkärin lausunto. Myös todistajan kuulemista sellaisesta asiasta, josta ei ole ristiriitaa ja joka ei tuo olennaista uutta tietoa valituksenalaisen asian arvioinnin kannalta, on vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä pidetty ilmeisen tarpeettomana.  Koska muutoksenhakija voi esittää näkemyksensä asiasta kirjallisesti, pidetään suullisen käsittelyn toimittamista pelkästään muutoksenhakijan itsensä kuulemiseksi yleensä tarpeettomana.

Asian käsittelyvaiheet

Muutoksenhakijan tulee esittää suullista käsittelyä koskeva pyyntö lautakunnalle kirjallisesti ja mieluiten jo muutoksenhakukirjelmässä. Suullista käsittelyä pyytävän on ilmoitettava, minkä vuoksi tämä käsittely on tarpeen ja mitä selvitystä hän siinä esittäisi. Tarvittaessa lautakunta lähettää asiasta tiedustelukirjeen.

Muutoksenhakulautakunta kutsuu kirjallisesti suulliseen käsittelyyn kaikki, joiden läsnäoloa se pitää tarpeellisena. Kutsuissa ilmoitetaan myös uhat poissaolon varalta. Asianosainen tai hänen edustajansa kutsutaan käsittelyyn sillä uhalla, että poissaolo ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista. Valituksen tehnyt voidaan kutsua saapumaan henkilökohtaisesti, jos se on tarpeellista asian selvittämisen kannalta. Tällöin voidaan asettaa poissaolon varalta sakon uhka.

Suullisen käsittelyn toimittaminen

Suullinen käsittely toimitetaan yleensä lautakunnan tiloissa. Siinä ovat läsnä kaikki asian ratkaisuun osallistuvat muutoksenhakulautakunnan jäsenet. Asianosaiset ja heidän mahdolliset avustajansa saavat olla läsnä koko käsittelyn ajan lukuun ottamatta lautakunnan neuvottelua.

Suullisesta käsittelystä laaditaan pöytäkirja, ja käsittely äänitetään. Lautakunta jatkaa asian käsittelyä suullisen käsittelyn jälkeen ja antaa asiassa päätöksensä myöhemmin.

Suullinen käsittely toimitetaan, jos arvioidaan, että siinä todennäköisesti tuodaan esiin asian ratkaisun kannalta olennaista uutta selvitystä. Yleensä on katsottu, että lääketieteellisissä kysymyksissä ei suullisen käsittelyn järjestäminen ole tarpeellista tai tarkoituksenmukaista, koska kertynyt asiakirja-aineisto useimmiten sisältää riittävän perusteellisen ja tarkan lääketieteellisen selvityksen riidanalaisesta kysymyksestä. Lautakunnassa ei tehdä lääkärintarkastuksia.