Valitus vakuutusoikeuteen

Jos olette tyytymätön työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voitte kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hakea siihen kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudelta.

Toimittakaa valitus eläkelaitokseen, jotta sillä olisi mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksenne mukaisesti.

Miten valitus tehdään

 Valitus on tehtävä kirjallisesti.  Ilmoittakaa valituksessa

 • että se on tarkoitettu valitukseksi vakuutusoikeudelle
 • päätös, johon haette muutosta
 • miltä kohdin haette päätökseen muutosta ja mitä muutoksia vaaditte päätökseen tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaaditte muutosta
 • nimenne ja yhteystietonne
 • jos valituksenne koskee perhe-eläkettä, edunjättäjän nimi
 • jos puhevaltaanne käyttää laillinen edustajanne tai asiamiehenne, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
 • se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Liittäkää valitukseenne mukaan

 • muutoksenhakulautakunnan päätös valitusosoituksineen tai jäljennös siitä
 • selvitys siitä, milloin olette saanut päätöksen tiedoksi
 • asiakirjat, joihin vetoatte vaatimuksenne tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
 • lisäselvityksiä voitte toimittaa myös myöhemmin.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä vakuutusoikeudelle.

Valitus voidaan toimittaa eläkelaitokselle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen taikka lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä ennen määräajan päättymistä.

Missä ajassa valituksen on oltava perillä

Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun Te saitte päätöksestä tiedon. Teidän katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on ilmoittamallanne osoitteella postitettu muutoksenhakulautakunnasta, jos muutoksenhaun yhteydessä ette muuta näytä.

Valituksen siirtyminen vakuutusoikeudelle

Jos eläkelaitos ei oikaise valituksen kohteena olevaa päätöstä vaatimuksenne mukaisesti uudella päätöksellä, se toimittaa valituksen käsiteltäväksi vakuutusoikeudelle. Siirrosta ilmoitetaan Teille.

Oikeudenkäyntimaksut vakuutusoikeudessa

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Valitusasioiden käsittely vakuutusoikeudessa on yksityiselle muutoksenhakijalle pääsääntöisesti maksutonta. Yksityishenkilön vireille panemat valitusasiat käsitellään maksutta, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää. Yksityishenkilöille maksullisia ovat asiat, joissa ei ole kysymys heidän välittömästä etuudestaan.

Tuomioistuinmaksulaissa on säädetty, että yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu vakuutusoikeudessa on 270 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä tilanteissa, joissa vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Työeläkelaitoksilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitusasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 530 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään, vaikka valitus peruutettaisiin.

Vakuutusoikeuden oikeudenkäyntimaksuista lisätietoja www.vakuutusoikeus.fi.