Sammansättning

Med stöd av 3 § lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden utnämner statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och förordnar på framställning av social- och hälsovårdsministeriet vice ordförandena och de övriga medlemmarna med uppdraget som bisyssla för fem år i sänder. De nuvarande vice ordförandena och de övriga medlemmarna har utnämnts för perioden 1.1.2022–31.12.2026. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, fem vice ordförande med uppdraget som bisyssla, en gemensam suppleant för ordföranden och viceordförandena, 24 övriga medlemmar med uppdraget som bisyssla och 19 suppleanter med uppdraget som bisyssla. De övriga medlemmarna består av legitimerade läkare, juristmedlemmar, medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, medlemmar som är förtrogen med företagarverksamhet och medlemmar som är  förtrogen med lantbruksföretagarverksamhet. Besvärsnämndens medlemmar handlar under domaransvar och i fråga om rätten för ordförande, vice ordförande och medlemmar att kvarstå i uppdraget gäller vad som föreskrivs om rätten för innehavare av domartjänst att kvarstå i tjänsten.