Verksamhet - Sökning


Verksamhetsberättelser
Publicerad: 03-05-2022

Verksamhet > Verksamhetsberättelser
Tillgänglighetsutlåtandet
Innehållsidor | Publicerad: 16-08-2021

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen telk.fi (www.telk.fi) som publicerats 4.4.2014. Redogörelsen har utarbetats enligt situationen 24.9.2020. Vi har själva bedömt webbplatsens tillg......

Verksamhet > Tillgänglighetsutlåtandet
Sammansättning
Publicerad: 21-11-2014

Med stöd av 3 § lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden utnämner statsrådet på framställning av social- och hälsovårdsministeriet ordföranden med uppdraget som huvudsyssla tills vidare och ...

Verksamhet > Sammansättning
Verksamhet
Publicerad: 21-11-2014

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (besvärsnämnden) är en av pensionsanstalterna oberoende första besvärsinstans i ärenden som gäller arbetspensionsskyddet. Om sökande av ändring i besvärsnämnd...

Verksamhet
Ärenden som handläggs
Publicerad: 21-11-2014

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar enskilda besvärsärenden samt ansökningar som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. Besvärsnämnden behandlar bland annat pensionsanstalt...

Verksamhet > Ärenden som handläggs