Vastineet

Vastineissa tulisi ottaa kantaa kaikkiin asianosaisen esittämiin vaatimuksiin ja perustella näkemyksensä. Perustelut tulisi esittää myös uusien lääketieteellisten selvityksien osalta.

Vastineissa liitteet on eriteltävä. Liitteet tulisi selkeästi nimetä, ettei synny epäselvyyttä siitä mikä liite on kyseessä.

Vastineen mukana tulisi toimittaa asianosaiselle lähteneen ”Tiedoksi-kirjeen”-jäljennös, jotta muutoksenhakulautakunta tietää vastineen menneen tiedoksi myös asianosaiselle.

Vastineesta ja lisävastineesta tulisi ilmetä, että muutoksenhakijalla on mahdollisuus antaa lausuntonsa eläkelaitoksen vastineesta. Ensimmäisessä vastineessa asianosaiselle olisi annettava 30 päivän määräaika lausua kantansa. Lisävastineissa riittää 14 päivän määräaika lausunnon antamiselle.

Mikäli eläkelaitos ei anna uudesta lisäselvityksestä viivytyksettä lisälausuntoa, pyydämme, että eläkelaitos ilmoittaa lautakunnalle saapuneesta lisäselvityksestä ja siitä, että se haluaa lausua lisäselvityksestä. Ilmoitus pyydetään lähettämään lautakunnalle viivytyksettä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@telk.fi