Utlåtande

I utlåtandena bör pensionsanstalten ta ställning till motpartens alla yrkanden och motivera sin ståndpunkt. Man bör också framföra motiveringar till den del det framförts ny medicinsk utredning.

I utlåtandena bör bilagorna specificeras och klart nämnas för att det inte ska förekomma oklarheter vilka bilagor det är fråga om.

Med utlåtandet bör pensionsanstalten bifoga en kopia av ”För kännedom”-brevet, så att besvärsnämnden vet att utlåtandet också skickats till motparten för kännedom.

I det första utlåtandet bör motparten ges en frist om 30 dagar för att framföra sin ståndpunkt. Vad gäller tilläggsutlåtanden är det tillräckligt med en frist om 14 dagar för att avge ett bemötande.

Ifall pensionsanstalten inte utan dröjsmål ger ett nytt tilläggsutlåtande är det önskvärt att pensionsanstalten meddelar att det inkommit ny tilläggsutredning och att den utan dröjsmål vill yttra sig angående tilläggsutredningen per e-post till besvärsnämnden på adressen kirjaamo@telk.fi.