Sökande av ändring hos försäkringsdomstolen

Om ni är missnöjd med besvärsnämndens beslut, kan ni inom 30 dagar skriftligen söka ändring i beslutet hos försäkringsdomstolen.

Lämna in besvärsskriften till pensionsanstalten, som då har möjlighet att rätta beslutet enligt ert yrkande.

Hur man överklagar

Beslutet skall överklagas skriftligt. Uppge i besvären

 • att  ni vill överklaga beslutet hos försäkringsdomstolen
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ni söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • ert namn och era kontaktuppgifter
 • förmånslåtarens namn om era besvär gäller familjepension
 • om talan förs av er lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges
 • uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas.

Till besvären ska fogas

 • besvärsnämndens beslut med besvärsanvisning eller en kopia av det
 • utredning om när ni har fått del av beslutet
 • de handlingar som ni åberopar som stöd för era yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats
 • ni kan också lämna in kompletterande utredningar senare.

Medan besvären är anhängiga ska försäkringsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären kan lämnas personligen eller av ett bud eller på eget ansvar sändas per post eller elektroniskt. Besvären ska vara framme innan utgången av besvärstiden.

När ska besvären vara inlämnade

Besvären ska vara inkomna senast den trettionde (30) dagen från delfåendet av beslutet. Ni anses ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att beslutet postats från besvärsnämnden till den adress som ni uppgett om ni inte visar något annat i samband med sökandet av ändring.

Överförande av besvären till försäkringsdomstolen

Om pensionsanstalten inte rättar det överklagade beslutet enligt ert yrkande med ett nytt beslut, överför pensionsanstalten besvären till försäkringsdomstolen för behandling. Ni får besked om överföringen.

Rättegångsavgifter i försäkringsdomstolen

Bestämmelser om avgifterna för rättegångsavgifter finns i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Behandlingen av ett besvärsärende i försäkringsdomstolen är i huvudsak avgiftsfritt för en enskild ändringsökande. Besvärsärenden som inletts av en enskild behandlas avgiftsfritt om saken gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen. Ärenden där det inte är fråga om en direkt förmån för den enskilde är avgiftsbelagda.

Enligt lagen om domstolsavgifter är den rättegångsavgift som tas ut av en enskild i besvärsärenden vid försäkringsdomstolen 270 euro. Rättegångsavgift tas inte ut i försäkringsdomstolen ifall försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

En rättegångsavgift på 530 euro tas ut av arbetspensionsanstalter, samfund och andra arbetsgivare än privatpersoner i de besvärsärenden som de inleder.

Rättegångsavgiften tas ut även om besvären återtas.

Tilläggsinformation gällande rättegångsavgifter www.vakuutusoikeus.fi.