Tidsfrister

Godkänner pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen inte ändringssökandens yrkanden till alla delar, ska pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande om besvären till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden enligt 134 § 1 momentet ArPL.

Pensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen kan avvika från den tidsfrist som avses i 1 momentet, om inhämtandet av tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om inhämtande av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock sändas till besvärsinstansen senast 60 dagar från besvärstidens utgång.

Enligt 44 § lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska innan ett ärende avgörs en part beredas tillfälle att avge förklaring med anledning av andras yrkanden och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Enligt 45 § lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska en part föreläggas en skälig frist för avgivande av förklaring. Samtidigt skall han upplysas om att ärendet kan avgöras efter att fristen löpt ut även om förklaring inte har avgetts.

En skälig tidsfrist för part att avge ett bemötande på grund av pensionsanstalten utlåtande kan anses vara 30 dagar. Det är önskvärt att den här tidsfristen iakttas vad gäller det första utlåtandet. I följande tilläggsutlåtande som ges på grund av ny tilläggsutredning är det önskvärt att tidsfristen för part att avge utlåtande är 14 dagar för att undvika att ärendets handläggning fördröjs.