Handläggningsskeden

Principen är att ärendena behandlas i den ordning de har anlänt till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Inlämnandet av tilläggsutredningar och hörande av parter kan påverka handläggningstiden. Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning.

När en besvärsskrift har anlänt till besvärsnämnden diarieförs den som anhängiggjord. Efter det fortskrider handläggningen hos beredaren som går igenom handlingarna och inhämtar eventuell tilläggsutredning samt uppgör en promemoria. Man kan behöva inhämta tilläggsutredning också senare under ärendets handläggning. Efter beredningen uppgör föredraganden en föredragningspromemoria och gör upp ett beslutsförslag jämte motiveringar. Innan besvärsnämndens sammanträde bekantar sig medlemmarna som deltar i avgörandet med till ärendet hörande promemoria, beslutsförslag och handlingar.

Besvärsärendet avgörs i sektionens sammanträde varefter det slutliga beslutet som sänds till parterna uppgörs och granskas. De handlingar som funnits under besvärshandläggningen arkiveras hos pensionsanstalten (ArPL 218 §). Nämnden arkiverar beslutet och promemorian. 

Till den del ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden fattar är sekretessbelagt ges uppgifter om det inte till andra än parterna.

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ger inte ut uppgifter om beslutet per telefon.

TELK asian kulku sv.png